انگلیسی

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (مبحث ورزش ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (مبحث ورزش ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (مبحث ورزش ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (مبحث ورزش ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه نهم (مبحث مجهول- بخش 2)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه نهم (مبحث مجهول- بخش 2)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه نهم (مبحث مجهول- بخش 1)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه نهم (مبحث مجهول- بخش 1)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (توانایی ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (توانایی ها)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (زمان حال ساده)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (زمان حال ساده)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (نکات مهم گرامری)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هشتم (نکات مهم گرامری)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (نکات مهم گرامری)

تدریس درس زبان انگلیسی پایه هفتم (نکات مهم گرامری)


ارسال تیکت جدید