مشاوره

دکتر فیروز بخش(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)-استرس و راهکارهای مقابله

دکتر فیروز بخش(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)-استرس و راهکارهای مقابله

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- شناخت استرس

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- شناخت استرس

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- آموزش مجازی

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- آموزش مجازی

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- قسمت دوم

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- قسمت دوم

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- قسمت اول

دکتر ناصری(دپارتمان مشاوره مجتمع آموزشی مهرماندگار)- قسمت اول


ارسال تیکت جدید