ریاضی

تدریس درس زیست شناسی پایه دوازدهم(فصل 6- بخش 3)

تدریس درس زیست شناسی پایه دوازدهم(فصل 6- بخش 3)

تدریس درس ریاضی پایه نهم (معادله خط)

تدریس درس ریاضی پایه نهم (معادله خط)

تدریس درس ریاضی پایه نهم (چند جمله ای ها)

تدریس درس ریاضی پایه نهم (چند جمله ای ها)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش دوم)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش دوم)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش اول - قسمت 2)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش اول - قسمت 2)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش اول - قسمت 1)

تدریس درس ریاضی پایه هفتم (فصل 7- بخش اول - قسمت 1)

تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی(فصل 6)

تدریس درس ریاضی پایه ششم ابتدایی(فصل 6)

تدریس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی(فصل 6)

تدریس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی(فصل 6)


ارسال تیکت جدید